Villkor Investeringar - Försäljning


GDPR 2018-05-24 Uppdaterat enligt nya EU-förordningen.

I samband med att du laddar ned våra produkter eller köper våra produkter förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

Kunduppgifter

Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt betalningsinformation och information om vilka tjänster du har och hur du använder dem. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.
För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos CEE STARTER och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller I specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.


Tillhandahållande av tjänster

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar vår Kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna.

Utveckling av tjänster

Ändamål
Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra tjänster, produkter och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Rättslig grund: Berättigat intresse
Våra berättigande intressen för denna behandling är att optimera våra tjänster, produkter och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder.

Efterlevnad av lagar

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen eller utlämnande av information på begäran av brottsbekämpande myndighet

Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss eller laddar ned en provversion av programmet och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag:

Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge du väljer att ta emot information om nya versioner, erbjudanden eller nyhetsbrev. När du väljer att inte längre få information om nya versioner eller erbjudanden raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från supporttillfället.

De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till myndigheter vilket vi beskriver nedan.

Myndigheter 

Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras via e-post.

Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi att lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till:
info@ceestarter.se 

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering
Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas: Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för; Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke; Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;

Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse; Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen; Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Cookies

Vi använder inte cookies. Observera att våra samarbetspartners kan använda cookies.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig CEE STARTER
CEE STARTER är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, återkallande av samtycke, lämna klagomål kontakta vår Kundservice:
info@ceestarter.se


Allmänt

Genom godkännandet av dessa ”användarvillkor för Ceestarter.se” (”Användarvillkoren”) betraktas du som en ”Investerare, Donator” (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

Du är intresserad av att framgent erhålla erbjudanden om investeringar i onoterade värdepapper emitterade av privata aktiebolag och eller donationsprojekt, försäljningsprojekt aller annat  av vad slag det må vara som vi utsänder,

Du minst är 18 år gammal, att du godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda företaget vid dessa Användarvillkor samt att du på företagets vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet.

representerar ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.


Om Ceestarter.se

Ceestarter driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) bestående av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på ceestarter.se (”Anslagstavlan”) har anmält sitt intresse för investeringar och i övrigt godkänt Användarvillkoren (”Investerare”). Anslagstavlan utgör en länk mellan bolagen, projekten i behov av kapital (”Bolag - Projekt”) och Investerarna. I inloggat läge på Anslagstavlan har Investeraren möjlighet att anmäla sitt intresse för specifika Investeringar genom att ”reservera andelar”. Investerare som ”reserverat andelar” kan därefter erhålla ett skarpt investeringserbjudande som fullföljs genom att Investeraren undertecknar en separat distribuerad elektronisk teckningslista. Reservation av andelar är att betrakta som en intresseanmälan och är inte bindande för Investeraren. Juridisk bundenhet uppstår först i samband med undertecknandet av den elektroniska teckningslistan. 

Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs och administreras av Ceestarter eddbee group AB, org.nr 559084-0897, Viktoriagatan 19. 411 25 Göteborg, Sweden. (”Ceestarter”).Transaktionskostnader

Ceestarter utgör en länk mellan Investerare och ett flertalet Bolag - Projekt, men kan även driva egna projekt. Vilket innebär att Ceestarter ansvarar inte för någon annans Investering. Ceestarter hanterar kapital mottager betalningar och distribuerar nettot, efter att alla kostnader är tagna såsom arvoden om 11% som är inklusive transaktionskostnader för Europeiska kort för det enskilda projektet. För välgörenhets projekt är arvodena 6%.


Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som aktualiseras efter att Investeraren har reserverat andelar på Anslagstavlan. Vidare så kan identitetskontroll ske innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan undertecknas med hjälp av BankID.

Som ett led i Ceestarters åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form - inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta Ceestarter på info@ceestarter.se för eventuella frågor om detta.


Investerare utanför Sverige/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt eller (i) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan eller annan information får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.


Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och allmänt accepterade normer.

Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje man som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje man samt är skyldig att omedelbart informera Ceestarter för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer.

Ceestarter förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som ”Investerare” för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt Ceestarters uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada Ceestarter och/eller Anslagstavlan.


Immateriella rättigheter

Investeraren är medveten om att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och åtar sig att inte använda eller nyttja dessa. Ceestarter upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter och övrigt innehåll som finns på Anslagstavlan.


Personuppgifter

Ceestarter behandlar Investerarens personuppgifter, information om användandet av Anslagstavlan och andra uppgifter som anges vid registrering och senare vid bruk av Anslagstavlan, fullföljandet av Investeringar eller i kontakt med Ceestarter. Investeraren godkänner att Ceestarter behandlar personuppgifter i syfte att (i) Investeraren ska erhålla relevant information och erbjudanden från Ceestarter och av Ceestarter valda samarbetspartners (i) administrera, tillhandahålla och utveckla Anslagstavlan, Ceestarter samt de tjänster som dessa erbjuder eller framgent kan komma att erbjuda (i) administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket (iv) marknadsföra Ceestarters, och Ceestarters samarbetsparters, produkter och tjänster samt för att informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Ceestarters tjänster (v) analysera Investerarens användning av Anslagstavlan samt fullföljda Investeringar (vi) säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet, föra statistik, övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Ceestarter eller annans rättighet enligt Användarvillkoren (vii) möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Ceestarter eller dess verksamhet (viii) utföra marknads- och kundanalyser (ix) utföra allmän affärs- och metodutveckling (x) uppfylla sina åtaganden vad gäller motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism vilket bland annat inkluderar insamlande av information från kundkännedomformulär, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor etc samt (x) uppfylla andra skyldigheter enligt lag, förordning eller interna föreskrifter. Investeraren godkänner att Ceestarters utsedda samarbetspartners behandlar Investerarens personuppgifter. Investeraren har rätt att högst en gång om året erhålla information om hur Ceestarter behandlar uppgifter om Investeraren. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Ceestarter. Investerare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Investerare önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska Investeraren kontakta Ceestarter på info@ceestarter.se och ange sitt fulla namn och, om möjligt, det användarnamn och den e-postadress som användes vid registreringen.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Ceestarter eller Ceestarters samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Investeraren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Ceestarter på info@ceestarter.se


För att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor har Ceestarter rätt att lämna ut information om Investerare till andra Investerare, myndigheter såsom Skatteverket samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till Ceestarter som kan komma att behandla personuppgifter för Ceestarters räkning. Ceestarter har även rätt att lämna ut informationen till potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Ceestarter eller dess verksamhet. Investeraren samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

Ceestarter handhas av eddbee group AB, org.nr 559084-0897, Viktoriagatan 19. 411 25 Göteborg, Sweden. är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Anslagstavlan och inom ramen för Ceestarters tjänster. Om du har några frågor eller önskar mer information, kontakta oss på info@ceestarter.se eller Ceestarter eddbee group AB, org.nr 559084-0897, Viktoriagatan 19. 411 25 Göteborg, Sweden.


Ångerrätt enligt Distansavtalslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Enligt Distansavtalslagen så kan Investerare inom 14 dagar från det att denne blev Investerare ångra detta och därmed avregistrera sig från Anslagstavlan. Detta kan Investerare göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@ceestarter.se. Enligt Distansavtalslagen ska Ceestarter upplysa om följande:

Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som kan komma betalas genom Ceestarter eller påförs av Ceestarter.

Ceestarter kan komma att fakturera en avgift eller motsvarande i samband med Investerares utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

Ceestarter följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

Tillgänglighet

Anslagstavlan kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Ceestarter ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.


Cookies


Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Anslagstavlan och dess funktioner på återkommande basis. Ceestarter använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Ceestarter använder sig av både sessions-cookies som tas bort när du stänger webbläsaren och vid behov mer långlivade cookies. Ceestarter samlar även statistik kring besökare på Anslagstavlan med hjälp av cookies. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på Anslagstavlan och hur lång tid användaren spenderar på sajten. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på Anslagstavlan nu eller i framtiden.

Ceestarter använder, eller kan komma att använda, följande cookies när du besöker Anslagstavlan och/eller när du använder någon av Anslagstavlans tjänster:

Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Anslagstavlan. Denna cookie är permanent och sätts av Google.

Session-cookie. Den sätts automatiskt av Anslagstavlan och behövs för att Anslagstavlan ska fungera. Den ger dig en kod och håller reda på vilka val du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs försvinner denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.

CSRF-cookie. Den sätts automatiskt av Anslagstavlan och används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från Cross-Site Request Forgeries och är permanent.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av någon av Ceestarters tjänster inte längre önskar att Ceestarter samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på eller allaboutcookies.org. Du som är Medlem är införstådd med och accepterar att tjänsternas funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Ceestarter ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via någon utomståendes cookies.


Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal, som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Ceestarter kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Anslagstavlan.


Risker

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som Bolag - Projektet innan Investeraren fullföljer en Investering. Bolag - Projektet är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen som Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Bolag - Projektet.

Investeraren bör alltid samråda med expertis, såsom advokat, revisor, skatterådgivare, finansiella rådgivare och investeringsrådgivare, innan Investering genomförs. Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att avyttra aktien i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen sker i bolag som varken är listade eller noterade varför Investeraren inte kommer att kunna avyttra aktien på börs eller reglerad marknad. Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till byggrisk, finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk. Bolag - Projektet kommer i många fall att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare risk för Investeraren. Läs mer om generella investeringsrisker på ceestarter.se/risker.


Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av Användarvillkoren så gäller följande friskrivningar:

Ceestarter lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras på Anslagstavlan oavsett om detta härstammar från Bolag - Projektet eller inte. Ceestarter tar varken direkt eller indirekt ansvar för Investeringserbjudandet och en Investering är enbart en angelägenhet mellan Investeraren och Bolag - Projektet och Ceestarter enbart är enbart att betrakta som en länk dem emellan. Ceestarter lämnar inte heller några garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Varken Ceestarter eller Anslagstavlan har någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över Bolag - Projektet, Investeraren eller Investeringserbjudandet. Ceestarter företräder varken Bolag - Projektet eller Investeraren, gör ingen bedömning av Bolag - Projektet och/eller Investeringserbjudandet samt ger inga som helst rekommendationer eller utlåtande till någon part avseende Investeringserbjudandet.

Investeraren åtar sig, utan begränsning i tid, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Ceestarter, dess koncern- eller intressebolag eller företrädare med anledning av (i) att Anslagstavlan ej är tillgänglig (ii) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iv) att Investeraren ej erbjudits att fullfölja en Investering (v) att Bolag - Projektet ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (vi) att åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vii) att Bolag - Projektet lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Ceestarter är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Ceestarters totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga ett prisbasbelopp beräknat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).


Tvist

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren Investeringar ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Göteborgs Handelskammares Skiljedomsinstitut.